[XFCE4] Sử dụng metacity thay thế xfwm4

Metacity là một window manager nhẹ gọn được thiết kế cho Gnome Flashback và trang trí cửa sổ bằng GTK3 theme, nếu bạn đang nhàm chán vì trình quản lý cửa sổ của xfce4 không đồng bộ với theme thì đây là giải pháp cho bạn:

# Install metacity
sudo apt-get install metacity -y

# Move the window button layout to the left
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout 'close,minimize,maximize:menu'
gsettings set org.gnome.desktop.interface enable-animations false
xfconf-query -c xfwm4 -p /general/button_layout -s 'CHM|'

# Use metacity
xfconf-query -c xfce4-session -p /sessions/Failsafe/Client0_Command -n -a -t string -s 'metacity'

# Restart
sudo reboot