Chuẩn hóa chuỗi trong C

Chuẩn hóa chuỗi là một bài tập cơ bản trong lập trình C input: NgUyen vAn A output: Nguyen Van A

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char s[200];

  printf("Nhap vao xau S:\n");
  gets(s);

  strupr(s);

  for (int i = 1; s[i] != NULL; i++) {
    if (s[i] != 32 && s[i-1] != 32) s[i] += 32;
  }

  puts(s);
}