Linux Blog

Just for fun!

All Logs

Một số bản phân phối của linux

Ở phần trước, khi giới thiệu về Linux và các bản phân phối, mình đã đề cập đến rất nhiều bản phân phối và tại sao...