Linux Blog

Just for fun!

All Logs

Installing Node.js and npm from NodeSource

The script will add the NodeSource signing key to your system, create an apt repository file, install all necessary...

Một số bản phân phối của linux

Ở phần trước, khi giới thiệu về Linux và các bản phân phối, mình đã đề cập đến rất nhiều bản phân phối và tại sao...

Hướng dẫn cài đặt Symfony CLI

Symfony CLI là một công cụ hữu ích cho lập trình viên php, đặc biệt tương thích framework symfony, laravel, nette,...

[XFCE4] Sử dụng metacity thay thế xfwm4

Metacity là một window manager nhẹ gọn được thiết kế cho Gnome Flashback và trang trí cửa sổ bằng GTK3 theme, nếu bạn...

Chuẩn hóa chuỗi trong C

Chuẩn hóa chuỗi là một bài tập cơ bản trong lập trình C input: NgUyen vAn A output: Nguyen Van A #include <stdio.h> ...